aaaaa

Stavební dozor

Technická koordinace prací s projektovou dokumentací
Dohled na provádění stavebních prací ve vysokém standardu
Sledování plnění harmonogramu prací
Organizování a vedení kontrolních dnů na stavbě
Spolupráce s pracovníky generálního dodavatele a jednotlivých subdodavatelů
Sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly)
Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části
Kontrola odstaňování vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení
Kontrola soupisu provedených prací a dodávek jednotlivých dodavatelů

© HDL Group, s.r.o. 2021